مكان گيرنده
کپسول آتش نشانی پودر و گاز 6 کیلوگرم هونامیک