دتکتور دود آدرس پذیر POLON-ALFA مدل DOR-4046

تماس بگیرید

دتکتور دود نوری چند حالته آدرس پذیر پولون آلفا برای تشخیص دود قابل مشاهده در شروع مرحله بدون شعله آتش طراحی شده است که در لحظه خطر آتش، دتکتور یک سیگنال هشدار به کنترل پنل اعلام حریق ارسال می کند.

لوگوی پولون آلفا