آشنایی با گاز FM200

تاریخچه FM-200 یک نام تجاری است که توسط کمپانی Dupont آمریکا بر روی گاز HFC-227ea گذاشته شده و فرمول شیمیایی این گاز هپتافلئورپروپان (CF3-CHF-CF3) می باشد. این گاز یکی از اعضای خانواده هالوکربن ها بوده که در سال 1987 به دلیل خطرات زیست محیطی و جانی، استقاده از هالون ها...