کپسول آتش نشانی تدبیر

کپسول های آتش نشانی بوورسال کشف جدید دانشمندان می باشد که توسط تجزیه کردن فرمول شیمیایی مواد نفتی و آتشزا حریق را خاموش می کند.

این کپسول آتش نشانی بیوورسال مناسب اطفای تمامی کلاس های حریق اعم از A-B-C-D-E-F می باشد.

کپسول های آتش نشانی بیوورسال دوستدار محیط زیست هستند و هیچ آسیبی به اکوسیستم نمی زند.