تماس با ما

شناخت کپسول های آتش نشانی

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ شناخت کپسول های آتش نشانی

آشنایی با کپسول های آتش نشانی
شرایط استفاده از کپسول آتش نشانی
– تاریخ شارژبیش از یکسال نباشد.
– درجه، روی رنگ سبز باشد
– ضامن هرنوع کپسول های آتش نشانی بایدپلمپ باشد
– شیر فلکه کپسول آتش نشانی پودر و گاز بالن بغل پلمپ باشد
دلایل شارژ مجدد کپسول آتش نشانی :
– پودر داخل کپسول آتش نشانی سفت می شود و اطفا به خوبی انجام نمی شود
–  درجه باید بر روی رنگ سبزکه نشان دهنده عامل فشاری است قرارگیرد برای همین دلیل هنگام استفاده باید کپسول آتش نشانی پودری را واژگون بعد استفاده کنیم .
– درکپسول آتش نشانی پودری قطرشیلنگ یکنواخت میباشد.

روشهــای اطفـاء حــريق

خفــه كردن اكسيژن همانند قراردادن پتوی خیس يا درپوش برروی ظرف مايع مشتعل .

سـرد كردن ياكاهش حرارت مانند پاشيدن آب بر روي ماده مشتعل .

روش جداسازی و حذف ماده سوختنی مانند بستن شير اصلی در حريق گازها .

روش برهم زدن اختلاط قابل اشتعال قطع واكنش هاي زنجيره اي  مانند استفاده از مواد اطفايي پودري در حريق مايعات

***  انــواع مـواد اطفــايی

آب :
ساده ترين وموثرترين روشی برای اطفا حریق میباشد

كــف یا فـوم  :

نكته مهم در استفاده از كف پخش شدن کامل و درست روي سطح ماده مشتعل مخصوصاَ مايعات قابل اشتعال بدليل سبكي میباشد.

پودرهاي شيميايي :

خفه كردن يكي از راه هاي متداول وساده براي خاموش كردن انواع آتش است وقابل استفاده عموم است
و براي حريق دسته A  كاربرد ندارد .

گـــاز CO2 :

عمللکرد آن هنگام حريق به سه صورت :
خفه کردن آتش با تشكيل يك لايه سنگين مقاوم در مقابل عبور هوا
كاهشاكسيژن هواي اطراف حريق
نهايتاَ سرد کردن آتش

تركيبات هالوژنه ( هالون ) :

مكانيسم اثر هالون ها تا حدودي مشابه CO2  بوده و به دلیل سنگين تر از هوا می توانند به سرعت روی حريق را پوشانده ومانع رسيدن اكسيژن گردند و با پاشش اين مواد برروی حريق اكسيژن رقيق شده هواي اطراف حريق را مهار مینمايد .ولی جهت تاثيرات نا مطلوب آنها برروي لايه ازون و محيط زيست ، استفاده از هالون ها ممنوع شده اشت .