پرسش و پاسخ

ضوابط ایمنی سازمان آتش‌نشانی

آشکارساز حریق با قابلیت تشخیص ذرات قابل مشاهده و غیر قابل مشاهده حاصل از سوختن.