سیستم اطفای حریق به دسته‌های مختلفی تقسیم‌بندی می‌شوند:

1. سیستم اطفای حریق آبی

2. سیستم اطفای حریق گازی

  • الف : سیستم اطفای حریق FM200
  • ب : سیستم اطفای حریق CO2

3. سیستم اطفای حریق فوم

4. سیستم اطفای حریق