بر اساس مبحث سوم مقررات ملی ساختمان مقام قانونی مسئول سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر می باشد.